Ratos grundades av de båda bröderna Ragnar och Torsten Söderberg på 1930-talet. Bolaget drevs som ett förvaltningsbolag för familjens växande affärsverksamhet. Då ägde familjen bolaget Söderberg & Haak AB. Med tiden blev Ratos ett investmentbolag med betydande aktieposter även i andra företag som Stora Kopparberg, Gränges och Esselte. Man ägde även en stålhandelsrörelse.

 

Ratos – en historisk återblick
Ursprunget till Ratos står att finna i stålgrossisten Söderberg & Haak som bildades 1866.

Ratos stålrörelse, Tibnor, såldes 1979 till statliga SSAB. Något som var en del i den omstrukturering som krisen i stålindustrin genomgick.
Därefter expanderade Ratos i nya branscher. Till förvärven hörde ett större antal transportbolag, hotellkedjan Scandic Hotels och Dahl International, en VVS-kedja. Sven Söderberg var bolagets VD under den perioden.
Av deflationskrisens verkningar, åren 1992-2005, sjönk lönsamheten i Ratos. Till ny VD utsågs Urban Jansson. Dotterbolagen kom antingen att börsnoteras eller säljas.

1999 tillträdde Arne Karlsson som VD. Nu transformerades Ratos åter, den här gången till ett private equity-bolag. Atle Industri, som var Arne Karlssons tidigare arbetsgivare förvärvades och de aktieinnehav man hade i de noterade bolagen kom att avyttras.Ratos 2

 

Ratos idag
Susanna Campbell tog år 2012 över som VD efter Arne Karlsson då denne tog över som styrelseordförande efter Olof Stenhammar.
Idag är Ratos, som ett private equity-konglomeratet, ett av Europas största börsnoterade företag inom sektorn. Ratos-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.

I mars 2014 tittade Ratos på möjligheten att antingen börsnotera eller sälja fönster- och dörrtillverkaren Inwido. Valen stod då bland annat mellan notering alternativt försäljning till en industriell köpare.

 

Affärsidén
Ratos affärsidé är att skapa högsta möjliga avkastning. Vilket man göra genom att på ett aktivt, professionellt och ansvarsfullt sätt utövar sin ägarroll i ett antal utvalda bolag.

 

Ratos investeringsstrategi
Då Ratos går in med en investering i ett bolag vill man ha minst en 20 procents ägarandel. Man går gärna in i investeringsintervallet 300-5 000 miljoner kronor. Man ser gärna att investeringarna görs i onoterade företag. Fast då vare sig under den direkta starten eller tidigt i bolagens livscykler. Ratos har ingen egentlig begränsning av innehavstiden. Däremot bedöms förutsättningarna för en genomsnittlig avkastning (IRR) på innehaven om minst 20% årligen. Därtill bedömer man Ratos möjligheter att bidra till innehavets fortsatta utveckling. Med andra ord, man tillämpar en aktiv exitstrategi. I investeringsstrategin hör ett etiskt ställningstagande. Ratos har valt att aldrig investera inom krigsindustri eller pornografi. Man avstår även från investeringar i företag som är uppenbart miljöförstörande. Bortsett från dessa val är Ratos en branschgeneralist, med kärnkompetens att gå in som en aktiv ägare, varför Ratos valt att verka branschoberoende.

Taggar

 
 
 
 
sportpress